Polecmy Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali.Badania termowizyjne Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali. Badania termowizyjne

Książka..O Galicji Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie Grzymałów Mapy historyczne Świdnica filmy taneczne filmy turniejowe taniec towarzyski współczesny nowoczesny klub taneczny swidnica wspolczesnyFilmy TanecznePielgrzymka

początek ziemiane


Ziemianie z woj Tarnopolskiego

lata okolo 1928-1932

GRZYMALÓW.

Właścicielka Julia z Pinińskich hr. Wolanska

Obszar ogólny majętności wynosi 500 ha ziemi ornej lasów 406 ha, stawów 19 ha, pastwiska zajmują 31 ha.

Grzymalów: Zamek

Wojna światowa zniszczyła wszystkie budynki gospo­darcze aż do fundamentów. Po wojnie odbudowano je wielkim nakładem pracy i kapitału. Obecnie są one w doskonałym stanie, ogniotrwałe kryte, w ilości wystar-


Grzymalów: wjazd.

Grzymalów: Z obory.

Grzymałów: Staw.

Grzymalów: Z obory.

czające. Światło elektryczne z własnej elektrowni oraz wodociągi na folwarku.

Uprzemysłowienie majętności stanowią: gorzelnia i młyn wodno-turbinowy z motorem ropnym 35 HP, Prócz tego jest jeszcze młyn handlowy o zdolności przemiałowej 2 wagonów zboża na dobę.

W produkcji roślinnej wielką rolę odgrywają rośliny przemysłowe, oleiste, kmin, mak, fasola, kukurydza i bu­raki cukrowe.

Majętność posiada pług parowy Kemnego, od paru lat z powodu kryzysu nieczynny.

Grzymalów: kościół.

Majętność posiada oborę symentalską, kierunek wydo-jowo-opasowy. Opas daje gospodarstwu pierwszorzędne rezultaty. Na wystawie opasów w Krakowie w marcu 1937 r. uzyskały opasy zarządu dóbr Grzymatów I nagrodę,

Do cennych zabytków historycznych zaliczyć tu należy stary zamek z dwiema basztami z 1590 r. oraz stary kościół z czasów nieco późniejszych niż zamek.

Mąż właścicielki Władysław hr. Wolański pracuje społecznie od lat przeszło 20.


KACZANÓWKA.

Właścicielka Janina Jaruzelska


Folwark Kaczanówka w pow. skałackim jest gospodar­stwem zbożowo-hodowianym; posiada oborę zarodową czerwono-polską^ chlewnię zarodową (uznaną przez Lwowską Izbę Rolniczą) rasy wielkiej białej angielskiej. Poza tym gospodarstwo prowadzi gorzelnię o zdolności wytwórczej 10 wagonów spirytusu rocznie, przy czym jednak obecna jej produkcja wynosi 3 wagony rocznie. Ogółem na folwarku znajduje pracę stałą około 50 osób;

koszta administracji i robocizny (wraz z dniówkami) wahają się od 35—45 tyś. zł rocznie.

Tradycją majątku Kaczanówka jest współpraca ze wsią tak na polu kulturalnym, jak i gospodarczym. Współpra­ca ta prowadzona od szeregu pokoleń w samorządzie gminnym, spółdzielczości i w miejscowym Kole T.S.L, pozwoliła na osiągnięcie wspólnym wysiłkiem znacznych rezultatów organizacyjnych' W Kaczanówce znajdują się się następujące placówki; Dom Ludowy T. S. L„ Koło Gospodyń Wiejskich, Obwodowa Mleczarnia Spółdziel­cza (11 filii, obrót roczny 85 tyś. zł rocznie), Kółko Rol­nicze, piekarnia spółdzielcza.


Kaczanówka: dwór,


Kaczanówka: z chlewni.