Początek książki...O Galicji ...Zdjęcia z kresów ..Mapy historyczne..Kresy wschodnie Księgarnia “Kresy Wschodnie”


początek

OPIS OGÓLNY WOJEWÓDZTWA TARNOPOLSKIEGO

Na wschodnich krańcach Rzeczypospolitej Polskiej niezbyt szerokim pasem od Południa ku północnemu Zachodowi rozciąga się Województwo Tarnopolskte. Zajmuje ono obszar 16.240 km.' Według ostatniego powszechnego spisu ludności z 1921 r. liczy 1,420.000 mieszkańców, w tem 45% Polaków, reszta przypada na Rusinów, Żydów i w znikomej ilości na Niemców i Czechów (pojedyncze kolonie).

Jako jednostka administracyjna rozpoczęło swe istnienie, z dniem i września 1921. r. tj. z chwilą wejścia w życie dokonanego dla celów administracji podziału dzielnicy, pozostającej dawniej pod zaborem austriackim, zwanej Galicją na cztery Województwa (Lwowskie, Krakow­skie, Stanisławowskie i Tarnopolskie). W skład Woje* wództwa Tarnopolskiego weszło wówczas 17 powiatów politycznych a mianowicie: borszczowski, brodzki, brzeżański, buczacki, czortkowski, kamionecki, kopyczyniecki (dawniej husiatyński), podhajecki, przemyslańskl, radziechowski, skałacki, tarnopolski, trembowelski, zaleszczycki, zbarazki, zborowski i złoczowski, t. j, części czterech dawnych Województw z przed 1772 r. a to: ruskiego, podolskiego, wołyńskiego i bełzkiego.

Naturalną granicę Województwa, a zarazem Państwa od południa stanowi: rzeka Dniestr, która oddziela je od Rumunii, od północy zaś na przestrzeni powiatów: borszczowskiego, kopyczynieckiego, skałackiego i zba­raskiego rzeka Zbrucz, która oddziela je od Ukrainy sowieckiej. W miejscowości Okopy św. Trójcy w powiecie borszczowskim, Zbrucz wpada do Dniestru i tworzy charakterystyczny punkt zejścia się granic 3 państw a mianowicie: Polski, Rumunji i Rosji. Od strony południowo- zachodniej graniczy Województwo z Województwem Stanfeławowskiem, na północnym zachodzie dotyka ob­szaru Województwa Lwowskiego, a od północy graniczy z Województwem Wołyńskiem. Położenie geograficzne Województwa wpływa w zasadniczej mierze na różnorodność klimatu i flory , a te oddziaływają znowu na zwy­czaje i obyczaje i pod pewnymi względami na cały tryb życia ludności, które nie są jednakowe na całym obszarze Województwa.

Pod względem geologicznym znaczna część obszaru Województwa należy do tak zwanej płyty czarnomor­skiej, rozciągającej się na olbrzymiej przestrzeni na północny zachód od Czarnego Morza, Część tej płyty położona na wschód od rzeki Wereszycy. między Dnie-strem, Ukrainą i Wołyniem, nosi nazwę Podola. Ku północy opada płyta czarnomorska stromą krawędzią, której formy wyrzeźbione przez wodę nadają jej postać krajobrazu górskiego. Są to Gołogóry rozciągające się od Lwowa po Złoczów, a następnie ku Przemyślanom na terenie Województwa Tarnopolskiego. Koło miasteczka Gołogóry, położonego na krawędzi wyżyny podolskiej pasmo Gołogór przechodzi w t. zw. Woroniaki, sięgające aż do rzeki Ikwy na terenie Województwa Wołyńskiego, Niektóre wzniesienia Gołogór i Woronia-ków dochodzą do wysokości ponad 450 m. W Nowosiółce pow, Złoczow najwyższy szczyt Wapniarka sięga 467 m, Dość słabo zalesione robią jednak Gołogóry miłe wrażenie, zwłaszcza w lecie.

Charakterystycznem dla układu geologicznego Podola jest to, że przedstawia ono zupełnie wyraźnie po­stać płaskowzgórza, pokrajanego na podłużne, prosto­kątne grzędy. Podłoże Podola stanowi granit a przykrywa go lees. Nad Zbruczem wrzynają się głęboko w wyżynę podolską doliny rzeczne, zwane jarami , o brzegach stromych, przybierających formy krajobrazu górzystego. to tak zwane Miodobory czyli Tołtry, ciągnące się łańcuchem pagórków wapiennych w poprzek powiatu zbarazkiego, skałackiego i częściowo kopyczynieckiego, a powstałe z dawnych raf koralowych. W włelu miejscach Miodoborów wskutek zapadnięcia się podziemnych grot gipsowych powstały zaklęsłości tzw, werteby. Dla przyrodników Miodobory stanowią bardzo ciekawy objekt naukowy, Z osobliwości przyrody na Podolu wymienić jeszcze należy tak zwaną Panlalichę, jedyny step w Małopolsce, ciągnący się na dość znacznej przestrzeni koło Trembowli. Liczne ongiś inne stepy zostały zużytkowane pod uprawę roli.

Przez terytorjum Województwa przechodzi główny dział wód zlewiska Morza Bałtyckiego — przez rzekę Bug, i Morza Czarnego — przez rzekę Dniestr. Do ważniej­szych rzek należy zaliczyć przedewszystkiem Dniestr. Rzeka ta szeregiem fantastycznych zakrętów wśród prze­pięknych jarów, podobnie jak liczne jej dopływy 2 lewej strony od Gniłej Lipy do Zbrucza, tworzy najpiękniejszą część Województwa, Podkreślić tu należy, że piękno Dniestru i jego jarów uwydatnia się szczególnie przy wycieczkach łodzią, które zaleca się odbywać, jaz począwszy od Halicza-w Województwie Stanisławowskiem. Najpiękniejszego widoku dostarczają; jar Dniestra od Niżniowa po Zaleszczyki, jar Złotej Lipy w okolicy Brzeżan, jar Strypy od Buczacza aż do jej ujścia, jar Dżurynu pod Czerwonogrodem pow.Zaleszczyki), jar Seretu od Ułaszkowiec aż do ujścia, gdzie się spotyka liczne komory skalne a wreszcie przełom Zbrucza przez Miodobory pod Kręciłowem,

Ze stawów dwa zasługują na uwagę t. j, pod Tarnopolem i pod Brzeżanami. Oba rozlewają się na prze­strzeni kilku kilometrów, są pięknie położone i pełne ptactwa wodnego. Charakterystyczną jest rzeczą, że od czasu do czasu (co kilkadziesiąt lat) zlatują tu tak rzadkie okazy ptactwa jak dzikie łabędzie. Ostatnio po­jawiły się one w roku 1925 na stawie tarnopolskim a jednego z -nich zastrzelonego, fachowcy oceniali na 80 lat życia. Na obu stawach kwitnie dość żywo sport wioślarski.

Na terenie Województwa ścierają się wpływy kli­matów: oceanicznego i kontynentalnego, Tarnopol jest jedną z najzimniejszych miejscowości w Państwie, okolice zaś Zaleszczyk są najcieplejszym zakątkiem Rzeczy­pospolitej. Przeskoki temperatury są gwałtowne. Przy­mrozki występują bardzo często jesienią już we wrześniu a na wiosnę jeszcze w maju. Cechą charakterystyczną tego obszaru są również częste wiatry. Z powodu na-ogół słabego zadrzewienia, nie napotykają one na zapory i o ile chodzi o wiatry południowo-wschodnie wywołują ujemne skutki, a to w zimie ostre mrozy, w lecie po­suchę. Wiatry zachodnie przynoszą opady atmosfe­ryczne, które pojawiają się częściej na obszarze pół­nocnym Województwa. Jary Dniestru i jego dopływów-podolskich, otwarte ku południowi, osłonięte od północy podniesioną krawędzią, posiadają łagodny klimat, dzięki temu i bujną roślinność,

Do bogactw naturalnych zaliczyć należy, dotychczas niezupełnie zbadane fosforyty w powiecie buczackim, pokłady rudowęgla trzeciorzędnego w pasie Woromaków, złoża kamieni budowlanych formacji dewońskiej <piaskowiec trembowelski), złoża dolomitowanych utworów do­statecznie twardych jako materjał do budowy i konser­wacji dróg, rozciągające się w powiatach południowych Województwa, złoża wapieni mioceńskich, bogate po­kłady torfów w powiecie radziechowskim, częściowo kamioneckim, dotąd niewyzyskane jako źródła energjt siły wodne, wreszcie lasy zajmujące około 17% po­wierzchni Województwa, w które obfitują jedynie powiaty brzeżański, kamionecki, przemyślański i radzie-chowski.

Płyty między jarami, wznoszące się w wielu miej­scach ponad 400 m. posiadają glebę, która słynie jako wielce urodzajny czarnoziem. Skład jej stanowią glinka, pomieszana z próchnicą stepowych roślin, dająca do» skonała ziemię pod uprawę przedewszystkiem pszenicy, buraków, kukurudzy, a nawet tytoniu, przerabianego na miejscu w rządowych fabrykach w Jagielnicy i Mona-sterzyskach. Na wielkich przestrzeniach Podola uprawia się również hreczkę, sprzyjającą hodowli pszczół. To też Podole słynie • z pasiecznictwa. Wreszcie w jarze dniestrowym w Zaleszczykach i w Okopach św. Trójcy rozwinęło się sadownictwo a przedewszystkiem na szersza skalę pojęta kultura moreli, jedyna na całym obszarze Państwa. W Okopach św. Trójcy udają się nawet dość dobrze winogrona.

A więc województwo Tarnopolskie posiada cha­rakter wybitnie rolniczy.- Z tego charakteru wynika, że stosunkowo najsilniej jest rozwinięty przemysł' przetwórczy. Ponadto na specjalną uwagę zasługuje przemysł kilimkarski na większą skalę uprawiany w Glinianach i Tar­nopolu. Jedyna w Państwie fabryka Potockiego w Buczaczu wyrabia słynne makaty, które znajdują zbyt nie tylko w Polsce, lecz także i poza jej granicami. Wreszcie ze specjalnych gałęzi przemysłu wymienić należy znaj­dujące się w Brodach dwa przesiębiorstwa strzyżenia włosów króliczych i zajęczych, tudzież fabrykę zabawek »Kuliki«. Centrami handlu są większe miasta jak Brody, Tarnopol, Złoczów. Ważnemi ośrodkami wymiany pro­duktów są targi i jarmarki szczególną sławą cieszą się targi w Tarnopolu j Ułaszkowcach. Zakupywane na tych targach bydło i trzodę chlewną wywozi się prze­ważnie poza granice Państwa (Czechy, Austrja, Niemcy). Ważnym artykułem eksportowym również jaja, nabiał, zboże, oraz po części drzewo .

Osiedla ludzkie rozmieściły się w miejscach nizko położonych przeważnie wzdłuż jarów rzek. Na ważniejsżych przejściach wznoszono warowne zamki o charakterze wybitnie obronnym. Brak lasów na większej połaci Województwa a zatem i drzewa budulcowego zmusił ludność wiejską do budowy mieszkań przy po­mocy innego, rodzimego materjału. A zatem typową chatą podolską jest lepianka z giiny, kryta słomą. U ludu w kilku powiatach zachowały się do dziś (np. Bilcze Złote, Zaleszczyki> bardzo piękne i barwne stroje ludowe.

Zabytków przedhistorycznych odkryto na terenie Województwa dość wiele. Szczególnie ciekawą jest jaskinia »Werteba« w Bilczu Złotem, której labirynty pełne starych naczyń, kości i t. p. Prócz Bilcza Zło­tego zasługują na wymienienie Dźwinogród nad Dniestrem {powiat Borszczów), Podhorce (powiat Złoczów), gdzie istnieją ogromne słowiańskie, wałami otoczone grodziska i szereg innych miejsc wykopalisk, z których wydobyto wyroby ceramiczne, naczynia .kamienne, groby skrzynkowe i t. p. Najbogatszym skarbem z czasów przed­historycznych jest z epoki celtyckiej pochodzący złoty skarb z Michałkowa <powiat Borszczów) znajdujący się w Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie. Do okolic położonych nad Dniestrem docierały wpływy kultury rzymskiej, o czem świadczą wykopane tu monety rzymskie oraz wał Trajana, rozciągający się. w powiecie borszczowskim.

Ziemia ta »mlekiem i miodem* płynąca przecho­dziła ciężkie koleje. Trzema szlakami wpadały tu hordy najeźdźców od wschodu, pustosząc ogniem i mieczem kraj, który stał się terenem bohaterskich walk i najważ= niejsżych rozpraw oręża polskiego. Niemal wszystkie zamki owiane są wspomnieniami historycznemi, każda piędź ziemi przesiąkła krwią najlepszych synów Ojczyzny, którzy broniąc wrogom dostępu do Państwa, będącego przedmurzem kultury zachodniej, dali życie swe w ofierze.

OPIS SZCZEGÓŁOWY

WOJEWÓDZTWA TARNOPOLSKIEGO


/to jeszcze nie ma połaczenia z przewodnikiem ale będzie pomocne w szukaniu informacji przypisek autora strony/
SPIS MIEJSCOWOŚĆ!

MIEJSCOWOŚĆ!

Strona

MIEJSCOWOŚĆ!

Strona

Baryłów

69

Gliniany

60

Bedrykowice

106

Grzymałów

71

Beremiany

106

Hodów

121

Beresteczko

69

Holihrady

105

Berezowica-Ostrów

92

Hołhocz

63

Bereźnica mała

117

Horodnica

60

Biała Karczma

132

Horożanka

63

Biały Kamień

132

Horoszowa

26

Bilcze Złote

21

Hubiń

49

Borszczów

19

Husiatyń

57

Brody

27

Iwany Puste

25

Brykuła nowa

98

Jagielnica

53

Brzeżany

30

Janów

98

Buczacz

39

Jazłowiec

47

Budzanów

99

Jezierzany

20

Burkatów

63

Juśkowice

132

Busk

56

Kałaharówka

79

Buszcze

39

Kamionka strumiłowa

54

Cecowa

119

Kasperowice

104

Chmielówka

98

Kniaże

124

Chołojów

72

Kociubińczyki

60

Chorostków

57

Kolędziany

54

Chreniów

56

Konopkówka

93

Chudykowice

26

Kopyczyce

56

Czarnokońce wielkie

60

Korolówka

20

Czerwonogród

106

Koropiec

49

Czortków

49

Korsów

30

Dereniówka

98

Koszyłowce

106

Dmytrów

72

Kościelniki

49

Dobrowlany

103

Kośmierzyn

49

Dunajów

66

Krasne

124

Dupliska

106

Kościelniki

49

Dupliska

106

Krasne (Skałat)

78

Dźwiniacz

106

Krasnopuszcza

39

Dźwinogród

26

Kręciłów

77

Gaje

92

Kreszczatyk

103

Germakówka

23

Kruhła górka

60


Krzywcze Górne

23

Podzameczek

46

Krzywe

71

Pomorzany

120

Kudryńce

25

Ponikwa

30

Kutkorz

124

Porchowa

49

Lesieczniki

105

Postołówka

60

Leśniki

38

Potok Złoty

46

Leszniów

30

Przemyślany

63

Leszniów(Radziechów)

69

Radziechów

67

Liczkowce

60

Raj

38

Łanowce

20

Rakowiec

48

Łopatyn

70

Rakówkąt

60

Łuka

49

Romanówka

69

Majdan pieniacki

30

Szczurowska


Mielnica

25

Sapohów

25

Mikulińce

25

Sapohów

25

Milatyn Nowy

55

Ścianka

49

Mogielnica

99

Semenów

97

Monasterzyska

46

Sidorów

59

Monastyrek

21

Skała

22

Nagórzanka

43

Skałat

72

Niżniów

49

Słobódka satanowska

77

Nowosółka kostjukowa

105

Snowidów

49

Nowosółka skałacka

74

Stanin

67

Nowy Tyczyn

98

Stare Zaleszczyki

102

Okopy św Trójcy

26

Stary Żbaraż

114

Okno

74

Stojanów

97

Olchowiec

26

Strusów

97

Olejów

121

Strzemilcze

69

Olesko

130

Suszno

68

Ostapie

77

Świrz

64

Ożydów

130

Szczurowice

69

Pantalicha

98

Szumiany

62

Pawłów

67

Tarnopol

79

Peratyn

68

Teresin

19

Petryków

92

Tiutków

98

Pieniaki

30

Tłuste

106

Pieśniki

125

Toki

117

Płotycz

91

Toporów

72

Pluchów

124

Touste

78

Podgórzany

97

Trembowla

93

Podhajce

60

Trójca

72

Podhorce

125

Trybuchowce

77

Podkamień

28

Turówka

75

Podwołoczyska

78

Ułaszkowce

54


Uniów

65

Zaleszczyki

100

Uścieczko

108

Załoźce

121

Uście biskupie

26

Załuźie

116

Werchobóż

26

Zarubińce

117

Werteba

21

Zarwanica

63

Wierzbów

63

Zaścianocz

98

Wiśniowczyk

63

Zawałów

62

Witków Nowy

68

Zazdrość

98

Wolica Baryłowa

69

Zazulińce

105

Worwolińce

106

Zbaraż

109

Wygnanka

50

Zborów

117

Wysuczka

19

Zieleńcze

97

Wyżniany

66

Złoczów

122

Zadwórze

66

Złotniki

63

Zagrobela

97

Zolnówka

39


Zestawienieb Fotografi


Lp.

Miejscowość

Oznaczenie objektu

str

1

Wysuczka

Zamek

20

2

Złote Bilcze

Typy ludowe

21

3

-”-

Jar Seretu

22

4

Monasterek

Świątynia pogańska

22

5

Krzywcze

Ruiny zamku

23

6

Okopy św.Trójcy

Brama warowni

26

7

Brzeżany

Zamek

32

8


Kaplica zamkowa i brama

33

9


Dziedziniec zamkowy

33

10


Grobowce Sieniawskich

35

11


Portal kościoła farm

37

12

Buczacz

Ruiny Zamku

41

13


Pamiątkowa lipa

42

14


Ratusz

44

15


Wielki ołtarz w kościele farnym

45

16


Cerkiew Bazylianów

46

17

Rakowiec

Jar Dniestru z ruinami zamku w Rakowcu

49

18

Wygnanka

Ruiny zamku

51

19


Stary dworek

52

20


Cerkiew

52

21

Kamionka

Wnętrze boznicy

55

22

Husiatyń

Bożnica stylowa

58

23

Sidorów

Ruiny zamku

59

24

Podhajce

Bożnica

61

25

Swirz

Brama wjazdowa do zamku

64

26


Zamek

65

27

Łopatyn

Pomnik gen. Dwernickiego

71

28

Skałat

Baszty zamku

73

29

Miodobory

Widok z Ostrej Skały

75

30


Grzbiet skalny

76

31

Kręciłów

pustelnia w “Puszczy”

77

32


“Boży Grób” w pustelni

78

33

Kałaharówka

Utwory leessowe

79

34

Tarnopol

Brama zamkowa

83

35


Kościół OO.Dominikanów

84

36


Fasada klasztoru OO.Dominikanów

86

37


Bożnica

87

38


Cerkiew paraf.

87

39


Kościół parafialny

89

40


Stylowy budynek

90

41


Ogólny widok

91

42

Płotycz

Nagrobek turecki

92

43

Trembowla

Ruina zamku

95

44


Jar Seretu pod monasterem

96

45

Podgórzany

Ruiny monasteru Bazyljanów

96

46


Wnętrze ruin monasteru

97

47

Zaleszczyki

Ogólny widok z Krzeszczatyku (przed wojną)

101

48

Holihrady

Jar seretu

104

49

Zazulińce

cudowne źródło z ścianie Dniestru

105

50

Czerwonogród

Pałac

106

51


Wodospad Dżurynu

107

52

Uścieczko

Jar Dniestru

108

53


Jar Dniestru

108

54

Zbaraż

Brama wjazdowa do zamku

111

55


Ruiny zamku

112

56


Kościół OO.Bernardynów

113

57


Dzwonnica kościoła Bernardynów

114

58

Stary Zbaraż

Resztki murów zamkowych

115

59

Zarubińce

Stary dworek

116

60

Troki

Ruiny zamku

117

61

Podhorce

Zamek

125

62


Brama zamkowa

127

63


Sala chińska w zamku (przed wojną)

128

64


Kościół

129

65

Olesko

Kościół

130

66


Zamek

131
Książka..O Galicji ...Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie GrzymałówInterakcyjna mapa Polski i świata