Początek książki...O Galicji ...Zdjęcia z kresów ..Mapy historyczne..Kresy wschodnie Księgarnia “Kresy Wschodnie”

Początek


Powiat: PRZEMYŚLANY.


Powierzchnia 925 km.! — Ludność 70.599.

Przemyślany miasto powiatowe, ludność: 4.206 miesz­kańców, leży na linji kolejowej Lwów—Brzeżany, Stacja kolejowa w miejscu, dorożki w cenie 2 zł. Hotele: Kowalczyka, Scheina. Cena pokoju 5 zł. Restauracje: Kowalczyka. Urzędy państwowe i samorządowe: Starostwo, Sąd powiatowy. Urzędy skarbowe, urząd pocztowe-telegraficzny, Pow. Komenda policji Państw., Inspektorat szkolny, .Wydział powiatowy, Zakłady naukowe: Pry­watne gimnazjum Instytucje ekonomiczne i finansowe: Polski Bank Zaliczkowy. Organizacje sportowe i spo­łeczne: Tow. »Sokól«, Hufiec harcerski, Kolo T. S. L, Polska Bursa gimnazjalna, miejscowy oddział Wojewódz­kiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczegp.

W mieście niedawno odbudowane po pożarze zasługuje na zwiedzenie kościół parafalny, po dominikański, fundacji Elżbiety Potockiej r. 1645.

Na zachód 10 km. od Przemyślan miasteczko Świrz. Stacja kolejowa w miejscu, są gospody i zajazdy. Kościół z roku 1546. Na stromem wzgórzu po stronie północno-wschodniej miasteczka wznosi się malowniczo zamek, zbudowany w XV wieku przez książąt Świrskich, odnowiony w XVII wieku przez Cetnerów. Jest on zamieszkały i należy do hr, Lamezan-Salins. Jest to właściwie obronny palac w formie nieregularnego czworoboku, złożony z zabudowań grupujących się około dwóch dziedzińców.

Na szczególną uwagę zasługuje front z bramą wjaz­dową w środku i dwiema basztami po rogach. Brama, do której można dostać się po drewnianym moście nad fosą zanikową, znajduje się w czworobocznej piętrowej wieży, jest zaopatrzona w piękne obramienia, strzelnice, a nad bramą herby dawnych właścicieli. Drzwi i okna w zamku a szczególnie w basztach narożnych, są orna-

  Świrz. Zamek. Fot Radomski

  mentacyjnie rzeźbione i posiadają wiele kutych w kamieniu ozdób renesansowych i barokowych. Do zamku przytyka piękny park z jedną terasą przy baszcie południowo-wschodniej, Wojna europejska odbiła się również na zamku, który został częściowo spalony, lecz właściciel odnowił go prawie w zupełności, zachowując architektoniczny charakter budowli, Zamek zwiedzać można za zezwoleniem właściciela.

  7 km. od stacji kolejowej w Przemyślanach leży Uniów znany z obronnego monasteru pochodzącego z XV wieku i obecnej letniej siedziby gr. kat. metro­polity we Lwowie.

  Monaster przedstawia czworobok z czterema ba­sztami narożnemi i strzelnicami, Po obu stronach ściany zachodniej z bramą wjazdową, znajdują się dwie baszty sześcioboczne. Brama zdobna w renesansowe kamienne obramowania. Wewnątrz wzdłuż ścian biegną krużganki z murowanemi arkadami, a w budynkach liczne cele z pięknem! obramieniami drzwi i okien, w których prze­bywali dawniej zakonnicy. Wewnątrs zabudowań monasteru, cerkiew w mieszanym stylu gotycko=renesansowym z grobowcem Łahodowskiego,

  Obok Uniowa miasteczko Wyźniany, posiadające jeden z najstarszych w tut. Województwie kościołów, kościół ten, fundowany podobno w 1400 roku, znaj­duje się do dziś w dobrze zachowanym stanie. Zbudo­wany z kamienia w kształcie dwóch czworoboków, wiekszego i mniejszego, z charakterystycznym szczytem fa­sady w formie iglic i wieżyczek.

  Dalej na południe w jarze Złotej Lipy Dunajów. Do miasteczka ze stacji kolejowej 2 km. Znajduje się tu kościół pochodzący z roku 1585 również w swoim czasie obronny, w prostokątnej formie nawy i presbiterjum i z czworoboczną wieżą na froncie, Piękny jest portal boczny z płaskorzeźbą i inne szczegóły gotycko-renesansowe.

  W Dunajowie również paląc letni rz. kat, arcybisku­pów lwowskich, przebudowany z zamku, ozdobiony fres­kami i cerkiew drewniana, posiadająca w ikonostasie piękne rzeźby.

  Na północ od Przemyślan Seży miasteczko Gliniany, posiadające zakłady klimkarskie kilimy tam wyrabiane znane w Polsce a nawet zagranicą.

  Na linji koiejowej Lwów — Brody, leży Zadwórze. Jest ono pamiętne krwawą walka w roku 1920 z bolsze­wikami, którą przypomina każdemu przejeżdżającemu ogromna mogiła usypana poległym bohaterom obok toru kolejowego,

  Pod Zadwórzem bowiem dał swe młode życie w obro­nie Ojczyzny i zagrożonego przez bolszewików Lwowa kwiat młodzieży naszej. Pod kurhanem spoczywa 318 bo­haterów, którzy woleli poledz niż poddać się. Corocznie w dniu 17 sierpnia odbywa się ze Lwowa pielgrzymka ludności, oddającej należną cześć bohaterom.Początek

Książka..O Galicji ...Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie GrzymałówInterakcyjna mapa Polski i świata